شهرداری سرخنکلاته

صفحه نخست: اخبار: احداث جدول

Û²Û°Û±Û¸Û°Û¹Û²Ûµ_Û°Û¸Û²Û²Û°Û¶
احداث جدول جهت جمع آوری ابهای سطحی خیابانهای چمران و خیام و قسمتی از خیابان فردوسیÛ²Û°Û±Û¸Û°Û¹Û²Û³_Û±Û´ÛµÛ¸Û°Ûµ


Û²Û°Û±Û¸Û°Û¹Û²Û³_Û±Û´ÛµÛ·ÛµÛµ