شهرداری سرخنکلاته

صفحه نخست: درباره شهرداری


شهرداری سرخنکلاته در سال  1380 با درجه یک تاسیس گردیده و در سال 1393 به درجه سه ارتقا یافتÛ²Û°Û±Û·Û±Û²Û²Û´_Û±Û±Û²Û¹Û²Û²