شهرداری سرخنکلاته

صفحه نخست: شهرداران پیشین


DSCN0441_1


1. محمّدرضا مقصودلو

آغاز مسئولیت شهردار : 80/11/29 تا 82/3/30    و  89/8/17 تا 92/9/4 

   
2. محمّدرضا صیدانلو 

آغاز مسئولیت شهردار : 82/7/14        
 
پایان مسئولیت شهردار : 89/8/161-932_1

3. بیژن مومنی 

آغاز مسئولیت شهردار : 86/2/11 

پایان مسئولیت شهردار : 89/8/16


AA_1

4. حسن احمدی 

آغاز مسئولیت شهردار : 92/9/5