شهرداری سرخنکلاته

صفحه نخست: راهنما فرایند خدمات رسانی

1. akhze-parvane ( فرآیند اخذ پروانه ساختمانی)2. akhze-javaz      ( فرآیند اخذ جواز کسب )